Begroting 2019

menu

Toelichting financiele ontwikkelingen

Onderwerp

Toelichting

1. Leges omgevingsvergunningen

We maken een inschatting van de opbrengst van leges. Nu blijkt dat de voorbereiding van sommige plannen meer tijd vraagt. De leges hiervoor ontvangen we niet meer dit jaar.

2. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant levert een voordeel op.

3. Omgevingswet - bestemmingsplan buitengebied

Vanwege uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-1-2021) verschuiven werkzaamheden. De herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' schuiven we om capaciteitsredenen door naar 2019.

4. Reserve rekeningresultaat

De budgetten voor de Omgevingswet en het bestemmingsplan 'Buitengebied' onttrekken we niet in 2018, maar in 2019 aan de reserve.

5. Bijdrage kwaliteit landschap

We ontvingen een bijdrage voor een landschappelijke inpassing.

5. Reserve Landschapsbeleid

We storten deze bijdrage in de reserve Landschapsbeleid.

6. Volkshuisvesting

Een deel van het budget voor de projecten 'Wonen met Gemak' en 'Doorstroommakelaar' schuiven we door naar 2019. Deze projecten zijn pas later dit jaar gestart.

6. Reserve Volkshuisvesting

Deze budgetten onttrekken we niet in 2018 maar in 2019 aan de reserve.

7. Grondbedrijf, exploitatie

We actualiseren de begroting van het Grondbedrijf. Dit leidt tot een positief saldo voor de exploitaties.

7. Grondbedrijf, reserves

De actualisatie van deze begroting leidt tot een toevoeging aan de reserves.

8. Klimaatinstallatie Het Voortouw - De Pijler

De kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallaties in de brede scholen 'Het Voortouw' en 'De Pijler' leidt tot hogere rente- en afschrijvingskosten.

8. Algemene reserve

Deze rente en afschrijving voor 'Het Voortouw' en 'De Pijler' onttrekken we aan de algemene reserve.

9. Snippergroen

We maken externe advies- en juridische kosten voor het verkopen van snippergroen.

10. Riolering

We hebben minder kosten voor de inspectie en controle van het riool. De geplande extra inspecties en controles zijn niet nodig. We kunnen volstaan met reguliere inspecties en controles.

10. Voorziening Riolering

Het niet benodigde bedrag storten we in de voorziening.

11. Nabetaling decentralisatie voortgezet onderwijs

In het verleden namen we geen indexering op voor de kosten van de decentralisatie van de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Dit herstellen we nu.

12. Zwembad "de Banakker"

Op 22 mei 2018 namen we het nieuwe zwembad in gebruik. We verwerkten deze omzetting in onze administratie. Om administratieve reden vallen deze financiële aanpassingen in programma 2 en 3. Per saldo zorgt deze aanpassing in 2018 voor een incidenteel voordeel van €248.000. De belangrijkste reden hiervan is dat de rente en afschrijving pas in 2019 volledig optreden.

13. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.