Begroting 2019

menu

Renterisiconorm

Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, schrijft de Wet financiering decentrale overheden de renterisiconorm voor. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bijvoorbeeld bij een rente-vast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Begrotingstotaal 2019

113.770

113.413

116.153

116.476

Renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal

22.754

22.683

23.231

23.295

Aflossingen vaste schuld

1.500

11.000

7.500

8.000

Ruimte onder de renterisiconorm

21.254

11.683

15.731

15.295

Uit de tabel blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de renterisiconorm.