Begroting 2019

menu

Toelichting financiële wijzigingen

Onderwerp

Toelichting

1. Gemeentefonds (meicirculaire)

Vanuit de meicirculaire 2018 stellen we de verwachtingen voor 2018 positief bij. Via de raadsinformatiebrief van 19 juni 2018 informeerden we de raad hier al over.

2. Gemeentefonds (septembercirculaire)

De uitkering uit het gemeentefonds is lager. Dit komt vooral doordat het Rijk minder uitgeeft.

3. Post Onvoorzien

Het restant van de post onvoorzien zetten we in voor de dekking van het negatieve saldo van deze tweede bestuursrapportage.

4. Personeelsbudget

Door een aantrekkende arbeidsmarkt zijn een aantal vacatures lastig in te vullen. Hierdoor vullen we vacatures later in.

5. Leges omgevingsvergunningen

We maken een inschatting van de opbrengst van leges. Nu blijkt dat de voorbereiding van sommige plannen meer tijd vraagt. De leges hiervoor ontvangen we niet meer dit jaar.

6. Zwembad de Banakker

Op 22 mei 2018 namen we het nieuwe zwembad in gebruik. In 2018 zorgt dit voor een incidenteel voordeel. Belangrijkste reden hiervan is dat de rente en afschrijving pas in 2019 volledig optreden.

7. Transformatiefonds (*)

Gedurende de jaren 2017, 2018 en 2019 namen we jaarlijks € 250.000 in de begroting op voor vernieuwende projecten. Omdat we in 2018 geen ideeën meer van partners verwachten voegen we het overschot over 2017 en 2018 toe aan de reserve sociaal domein.

8. Investeringsimpuls (*)

Bij de start van het gesloten systeem sociaal domein hielden we rekening met maatregelen om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te maken. Omdat we in 2018 geen investeringen meer voorzien, voegen we het restant toe aan de reserve sociaal domein. Vanaf 2019 is er geen investeringimpuls meer beschikbaar.

9. Rijksmiddelen Wmo (*)

Wij ontvangen van het Rijk extra geld voor de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen. We voegen deze toe aan de reserve sociaal domein.

10. Huishoudelijke Ondersteuning, zorg in natura

We passen de tarieven aan voor de Huishoudelijke Ondersteuning (zorg in natura) omdat in de Cao een nieuwe loonschaal is opgenomen. We ontvangen hiervoor in de algemene uitkering extra geld van het Rijk.

11. Huishoudelijke hulp Toelage (*)

Ook in 2019 geven we dienstencheques uit. Wij ontvangen hiervoor geld van het Rijk, dat we toevoegden aan de reserve sociaal domein. Vanaf 2019 nemen we deze dienstencheques structureel op in de begroting. Ook worden de dienstencheques voor de gemeente duurder door CAO verhogingen.

12. Eigen bijdrage Wmo (*)

Door de daling van de inkomsten uit de eigen bijdrage passen we de begroting aan. In het najaar nemen we een besluit over de eigen bijdrage vanaf 2019.

13. Project Frequent Intensieve Aanpak (*)

Het project Frequent Intensieve Aanpak (FIA) van het Werkplein startte later dan gepland. Hierdoor realiseren we niet de verwachte besparing op het BUIG budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Het doel van de frequent intensieve aanpak is het realiseren van extra uitstroom uit de bijstand naar de arbeidsmarkt.

14. Reserve sociaal domein (*)

Mutatie reserve sociaal domein (zie met * gemarkeerde onderdelen).

15. Rendabele uren

Van het totaal aantal beschikbare uren verwachten we meer uren te besteden aan "rendabele" producten (kredieten, grondbedrijf en voorzieningen). Deze uren komen niet ten laste van de exploitatie en zijn daarom een voordeel.

16. Rendabele uren afval

Aan het product 'reiniging' besteden we meer uren dan verwacht. Deze uren komen niet ten laste van de exploitatie en zijn daarom een voordeel.

17. Activastaat

We actualiseerden de activastaat (investeringen). Omdat diverse investeringen later gereed zijn dan gepland ontstaat er in 2019 en 2020 een voordeel.

18. Investeringsplan 2019-2022

De komende jaren plannen we meer investeringen dan verwacht. Hierdoor zijn de rente- en afschrijvingslasten hoger.

19. Rente

In 2021 en 2022 vervallen geldleningen. We verwachten deze goedkoper te herfinancieren. Ook is de boekwaarde van grondexploitaties in 2022 hoger dan verwacht zodat we daar meer rente aan toerekenen.

20. Indexering personeelslasten

Bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 meldden we dat de indexering van de personeelskosten niet juist was verwerkt. Nu corrigeren we deze onjuiste indexering.

21. Huishoudelijke ondersteuning (*)

Om de bezuinigingen van het Rijk op te vangen waren we in 2015 van plan een algemene voorziening te vormen voor de huishoudelijke ondersteuning. Omdat dit niet is toegestaan stellen we het budget naar beneden bij.

22. Storting voorziening Beheren op Niveau

Door gewijzigde regelgeving vallen werkzaamheden in de openbare ruimte niet onder "groot onderhoud" maar worden gezien als "investering". Hierdoor kunnen we de storting in de voorziening verlagen. Een toelichting leest u de de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (hoofdlijnen).

23. Subsidie Nobelaer

De raad besloot de subsidie aan de Nieuwe Nobelaer te verlagen van €3,3 miljoen naar € 3 miljoen op het moment dat de nieuwe huisvesting wordt opgeleverd. Deze oplevering was voorzien voor 1 januari 2020 en is niet meer reeël. Daarom nemen we het oorspronkelijke subsidiebedrag meerjarig op.

24. Vertraging bouw Nieuwe Nobelaer

Door de vertraagde bouw van de Nieuwe Nobelaer schuiven diverse kosten en opbrengsten door. De belangrijkste zijn de afschrijvingskosten: In 2020 was een eenmalig voordeel in de begroting verwerkt omdat we afschrijvingskosten pas opnemen in het jaar na oplevering. Dit voordeel schuift nu door van 2020 naar 2022.

25. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000 die ontstaan bij het doorrekenen van de begroting 2019-2022.