Begroting 2019

menu

Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2018 Wonen

Invoeren Omgevingswet/omgevingsvisie
Op 19 december 2017 stelde de gemeenteraad het ‘Koersdocument implementatie Omgevingswet’ vast. Hierin bepaalt Etten-Leur haar ambitie voor de invoering van deze nieuwe wet. Vanaf 1 februari 2018 is een programmamanager bezig met het opzetten van een organisatie en het opstellen van een implementatieplan. Dit plan bevat een opsomming van alle activiteiten die komende jaren nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de wet. In het vierde kwartaal 2018 beschikken we over dit plan. Vanaf volgend jaar betrekken we de raad periodiek bij de voortgang. De omgevingswet verlangt van gemeenten dat zij een omgevingsvisie opstellen. Etten-Leur is daar al volop mee bezig. In 2019 beschikken we over een omgevingsvisie. We zijn met diverse partners in gesprek om de verkenning om te zetten naar een concept visie. Om hiervoor meer tijd te krijgen, is besloten om een extern bureau in te schakelen. Dit bureau krijgt de opdracht om de omgevingsvisie en bijhorende milieueffectrapportage te schrijven. De kosten komen ten laste voor het budget voor de invoering van de Omgevingswet.

Parkeergarage in eigen beheer
Het beheer van de parkeergarage in het centrum was uitbesteed aan EBN. We zijn toegetreden tot de Coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland UA (een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van onder andere parkeerbeheer). Deze coöperatie verzorgt het beheer. In de paragraaf ‘Verbonden partijen’ vindt jaarlijks verantwoording plaats.

Duurzaamheidsagenda
Afgelopen half jaar liepen we vanwege langdurige onderbezetting vertraging op bij de werkzaamheden in voor de duurzaamheidsagenda. Inmiddels hebben we tijdelijk capaciteit ingehuurd om werkzaamheden op te pakken. In elk geval willen we voor de energietransitie in 2019 concrete doelen en een breed gedragen uitvoeringsprogramma met acties vaststellen.