Begroting 2019

menu

Resultaatbestemmingen/mutatie reserves

Bij de tweede bestuursrapportage 2018 bekeken we of geplande werkzaamheden daadwerkelijk in 2018 uitvoeren of dat we dit moeten uitstellen naar 2019. Als dat zo is, verlagen we de budgetten voor 2018 en reserveren we dit bedrag. Voor het jaar 2019 doen we juist het tegenovergestelde: we onttrekken aan de reserve en vergroten het budget. In feite anticiperen we hiermee op resultaatbestemmingen bij de jaarrekening van 2018.

In deze bestuursrapportage verlagen we budgetten in 2018 met € 415.000. In 2019 verhogen we de budgetten met hetzelfde bedrag. Het gaat om € 185.000 voor de invoering van de Omgevingswet, € 100.000 voor bestemmingsplan Buitengebied, € 115.000 voor begeleiding statushouders en € 15.000 van het budget reïntegratie.

Mutaties reserves 2018

Voor een aantal producten is de afspraak dat plussen of minnen verrekend worden met de reserve. Dit is bijvoorbeeld zo bij het gesloten systeem binnen het sociaal domein. Deze afwijkingen hebben dus geen effect op het resultaat, maar wel op de financiële positie van de gemeente.

Bij de programma’s geven we de mutaties bruto weer, zodat de gemeenteraad inzicht heeft in deze mutaties.

Hieronder staan de belangrijkste mutaties in 2018 opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

2018

Stortingen in reserves

1.585

Onttrekkingen aan reserves

459

Saldo

-1.126

(+= toevoeging, -=onttrekking)

Toelichting:

In 2018 voegen we ruim € 1,1 miljoen toe aan de reserves of onttrekken we minder. Dit gaat vooral over de volgende reserves:

  • reserves Grondbedrijf : € 460.000 toevoeging met name vanwege (tussentijdse) winstnemingen op diverse grondexploitaties;
  • reserve rekeningsaldi : € 415.000 toevoeging vanwege overheveling van budgetten naar 2019 (zie toelichting in alinea hiervoor);
  • reserve sociaal domein: € 250.000 toevoeging van het resultaat binnen sociaal domein.

Een toelichting op de mutaties met reserves vindt u bij de programma's.