Begroting 2019

menu

Algemene ontwikkelingen

De Structuurvisie Plus 2020 geeft een beeld van de veranderingen in het bestaand stedelijk gebied en van de toekomstige uitbreiding daarvan tot 2020. Voor alle projecten maakten we een planning en een berekening van kosten en inkomsten (het uitvoeringsprogramma). Jaarlijks stellen we een verantwoording op en brengen die bij de jaarrekening ter kennis van de gemeenteraad. We werken aan een Omgevingsvisie. De nota ‘Grondbeleid’ passen we tegelijk aan. 

Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2018

Geen afwijkingen.