Begroting 2019

menu

Cultuur en landelijk gebied

Cultuur

De aanbesteding voor de bouw van het cultureel centrum op het terrein van het oude zwembad de Banakker is inmiddels opgestart. De kosten van rente en afschrijving die aan de investering voor de nieuwbouw en inrichting van het omliggende openbaar gebied verbonden zijn, nemen we op in de meerjarenbegroting.

Landelijk gebied

Tot 2028 werken we nauw samen met het waterschap om natte ecologische verbindingszones te realiseren. De totaalopgave is ongeveer 30 km. Daarvan moeten we nog ongeveer 15 km aanleggen. Voor de waterveiligheid van het noordelijk buitengebied, spraken we met het waterschap af de plannen weer op te pakken. Voor Etten-Leur Zuid (het gebied ten zuiden van de rijksweg) maakt het waterschap een analyse van de kansen voor grondverwerving voor de resterende trajecten. In zijn algemeenheid volgen het waterschap en de gemeente de kansen voor grondverwerving langs ecologische verbindingszones steeds nauwlettend. Voor de verwervingen tot 2020 zijn middelen beschikbaar uit de Reserve Compenserend Groen van het Grondbedrijf. De financiële middelen die we nodig hebben voor de periode 2020-2028 nemen we op in de kadernota 2020.