Begroting 2019

menu

Financieringsbehoefte 2019

Begin 2019
Het totaalbedrag aan opgenomen leningen bedraagt begin 2019 € 58 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage hiervan is 2,4%. Op dat moment verwachten we ook een financieringstekort van ongeveer € 5 miljoen. Dit tekort financieren we met kasgeldleningen. We verwachten daarom in totaal begin 2019 voor € 63 miljoen geleend te hebben.

2019
De financieringsbehoefte loopt in 2019 op met €10 tot €15 miljoen. Dit geld is ondermeer nodig voor de realisatie van de Nieuwe Nobelaer, rioleringsprojecten en reconstructies van wegen. We benutten hierbij zoveel mogelijk de kasgeldlimiet. Dat betekent dat we tot € 9 miljoen kortlopende leningen aantrekken. Wanneer de financieringsbehoefte hoger is, trekken we langlopende leningen aan. Hoe hoog de financieringsbehoefte daadwerkelijk wordt, is afhankelijk van het tijdstip waarop de uitgaven plaatsvinden en van de opbrengsten die we realiseren.

Uitgangspunten rente financiering
Voor de leningen die nodig zijn gaan we in de begroting 2019 uit van een rentepercentage van 0% voor kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Voor de langlopende leningen gaan we uit van een rentepercentage van 1,2%.
Langlopende leningen gaan we in principe aan voor 10 jaar. Als er sprake is van een gunstig rentepercentage, onderzoeken we of een langere looptijd gewenst is.

Een overzicht van de leningen leest u hier.