Begroting 2019

menu

Hoofdlijnen

Beheren op Niveau (wegen, openbaar groen en openbare verlichting)
In de nota Beheren op Niveau (BON) leggen we vast aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau dat de raad vaststelde. Iedere twee jaar vindt op basis van een technische opname (staat van de verhardingen), de marktontwikkelingen (prijs) en de groei van de gemeente (toename oppervlakte openbaar gebied) een berekening plaats van de benodigde middelen voor het onderhoud op de lange termijn. Hieruit volgt de benodigde jaarlijkse storting in de voorziening BON.

Uit recente berekeningen blijkt dat er op lange termijn een bedrag van € 6,3 miljoen per jaar nodig is. De werkzaamheden die we uitvoeren betreffen niet alleen onderhoud maar ook nieuwe investeringen. Door een aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen deze investeringen niet meer ten laste van de voorziening Beheren op Niveau gebracht worden. De uit te voeren werkzaamheden veranderen niet, het is alleen een administratieve aanpassing.
Van de uitgaven heeft ongeveer een derde betrekking op nieuwe investeringen (€ 2 miljoen). De rest is onderhoud. Deze € 2 miljoen nemen we vanaf 2019 jaarlijks in het investeringsplan op.

Door deze aanpassing daalt het bedrag dat we per jaar in de voorziening nodig hebben van € 6,3 miljoen naar € 4,3 miljoen. Het is hierdoor mogelijk de storting te verlagen. Vanaf 2019 storten we jaarlijks € 3,6 miljoen in de voorziening (dat was € 4,1 miljoen). Hiermee blijven we voldoen aan de eis dat de voorziening voor minimaal 10 jaar toereikend is. Op basis van de huidige gegevens zal de voorziening vanaf 2031-2032 negatief worden.

Periodiek herijken we de voorziening en passen we indien nodig het stortingsbedrag aan. Het is de verwachting dat het stortingsbedrag in de toekomst nog zal moeten stijgen.

Riolering
In 2018 vernieuwen we het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2018. In dit vernieuwd VGRP nemen we voor 2019 en verder projecten op om Etten-Leur klimaatbestendig te maken. Het gaat dan onder andere om de extra opvang bij hevige regenval, aanpassen capaciteit riolering, minder verharding in de openbare ruimten en op particuliere terreinen.

Sloten en waterlopen
In het Slootbeheerplan namen we de gemeentelijke werkzaamheden en de werkzaamheden van het Waterschap op.

Afvalbeheer
In 2020 vervalt het grote afvalinzamel- en verwerkingscontract. In 2018 starten we daarom met de doorontwikkeling van afval naar grondstof: op welke wijze gaat Etten-Leur dit organiseren en welke financiële consequenties heeft dit. In 2018 nemen we hierover besluiten. In 2019 besteden we aan.