Begroting 2019

menu

Investeringsplan 2019-2022

Naast de investeringen die vanuit 2018 nog doorlopen (zie investeringen 2018) zijn er ook nieuwe investeringen nodig. Welke dat zijn treft u hieronder aan.

Afschr.

Investeringen programma 0 Bestuur en ondersteuning

termijn

2019

2020

2021

2022

Klant Contact Center (vervanging oude + mediakamer)

Verplaatsing en herinrichting klantcontactcentrum en realisering van een newsroom

5 jaar

25

-

-

-

Vervanging telefooncentrale

Vervanging van de huidige telefooncentrale

10 jaar

50

-

-

-

E-depot

Aanpassing gemeentelijke systemen om aan te sluiten op het E-depot (digitaal archief) van het West-Brabants Archief

5 jaar

25

-

-

-

Vervanging financieel pakket

Vervanging van het huidige financiele pakket (automatisering)

10 jaar

85

-

-

-

Office 365

Aanschaf van het besturingsprogramma "Office 365"

5 jaar

-

100

-

-

Vervanging audiovisuele apparatuur

Apparatuur bestuurs- en vergadercentrum is naar verwachting in 2019 aan vervanging toe.

10 jaar

-

100

-

-

Projecten informatie en automatisering

Investeringsbudget voor de invulling van informatiebehoefte en ICT-projecten.

5 jaar

-

75

75

75

I-pads gemeenteraad

Vervanging van de I-pad van de gemeenteraad

4 jaar

-

-

-

44

Vervanging digi-tafels + beeldschermen in hal en KCC

Vervanging van digi-tafels en beeldschermen in de publiekshal

5 jaar

-

-

-

25

Vervanging klantbegeleidingssysteem (zuil in de hal)

Vervanging van klantbegeleidingssysteem (zuil in publiekshal)

5 jaar

-

-

-

40

Vervanging materiaal verkiezingen

Vervanging van diverse materialen voor verkiezingen zoals hokjes, bewegwijzering en koffers.

10 jaar

-

-

-

25

Vervanging mobile devices

Digitaal werken, delen van informatie en samenwerken vinden we belangrijk. Om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken is mobiele apparatuur noodzakelijk. We vervangen deze apparatuur na 3 jaar.

3 jaar

-

150

-

-

Vervanging wagenpark (diverse wagens)

De vervanging van het wagenpark baseren we op de economische levensduur van de wagens. Aan de hand van een meerjarenvervangingsplan gaan we tot vervanging van het wagenpark over.

-

529

43

245

Vervanging logo's buitendienst en gemeentelijk wagenpark

In 2017 stapten we over op nieuwe beeldtaal. De kosten voor de wijziging van het oude logo naar de beeldtaal op de buitendienstlocaties en wagenpark namen we niet mee. In 2019 willen we een inhaalslag maken om eenduidig met de beeldtaal in het openbaar gebied zichtbaar te zijn.

10 jaar

25

-

-

-

Totaal programma 0

210

954

118

454

Afschr.

Investeringen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

termijn

2019

2020

2021

2022

Vervanging gladheidmaterieel

Het gladheidmaterieel (zoutstrooiers, rolbezems, sneeuwploegen en zoutmenginstallatie) is aan vervanging toe. Het materieel is versleten. Om de gladheidbestrijding binnen de gemeente uit te voeren is vervanging noodzakelijk.

15 jaar

-

-

-

250

Reconstructie Attelakenseweg

Aanpassing wegdek van klinkers naar asfalt (geluidssanering) en snelheidsremmende verkeersmaatregelen

40 jaar

275

-

-

-

Reconstructie Spoorlaan

Aanleg vrij- en aanliggende fietspaden

40 jaar

850

-

-

-

Openbare ruimte

Investeringen in openbare ruimte (in plaats van onderhoud)

40 jaar

2.000

2.000

2.000

2.000

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

Het nieuwe GVVP is onderdeel van de omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 100.000.

25 jaar

100

100

100

100

Totaal programma 2

3.225

2.100

2.100

2.350

Afschr.

Investeringen programma 6 Sociaal Domein

termijn

2019

2020

2021

2022

Aanpassen gemeentelijk vastgoed (duurzaamheid)

Een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties maken we duurzamer. We stellen van 2016 tot en met 2019 hiervoor een krediet van € 70.000 beschikbaar.

1 jaar

70

-

-

-

Maatregelen WMO-proof maken gemeentelijke gebouwen

Een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties maken we WMO-proof. We stellen van 2016 tot en met 2019 hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar.

1 jaar

30

-

-

-

Totaal programma 6

100

0

0

0

Afschr.

Investeringen programma 7 Volksgezondheid en Milieu

termijn

2019

2020

2021

2022

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2014-2018.

40 jaar

2.000

2.100

2.300

2.400

Totaal programma 7

2.000

2.100

2.300

2.400

Afschr.

Investeringen programma 8 Volkshuisvesting, RO en SV

termijn

2019

2020

2021

2022

Digitables (grote schermen)

Grote schermen voor de bouwplantoetsers, constructeurs en toezichthouders bouw. Aanschaf in 2015 en 2017, we vervangen in 2020 en 2022.

5 jaar

-

25

-

25

Software as a Service (SAAS)

Beheer en onderhoud software bij leverancier voor het programma LEEF (bouwvergunningen).

5 jaar

-

50

-

-

Totaal programma 8

0

75

0

25