Begroting 2019

menu

Totaal overzicht per programma

Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2019. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2017 en de gewijzigde begrotingscijfers 2018 na tweede bestuursrapportage 2018. De verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht lichten we verder toe.

Programma

Jaarrekening 2017

Gewijzigde begroting 2018

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en Ondersteuning

5.737

1.998

-3.739

3.959

1.504

-2.455

3.958

1.276

-2.682

1. Veiligheid

3.209

132

-3.078

3.177

137

-3.040

3.550

74

-3.475

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10.211

2.178

-8.033

7.804

2.241

-5.563

7.504

2.452

-5.052

3. Economische zaken

301

166

-136

301

350

49

425

212

-213

4. Onderwijs

5.596

526

-5.070

5.973

568

-5.405

5.748

208

-5.541

5. Sport, Cultuur en Recreatie

10.104

1.531

-8.573

12.142

1.550

-10.592

10.677

1.467

-9.210

6. Sociaal Domein

44.554

11.636

-32.919

45.595

11.224

-34.371

44.907

11.120

-33.787

7. Volksgezondheid en Milieu

15.125

9.125

-6.001

10.218

9.154

-1.064

11.036

9.805

-1.232

8. Volkshuisvesting, RO en SV

17.825

16.562

-1.263

14.366

14.991

625

8.086

8.870

784

Subtotaal programma's

112.663

43.853

-68.811

103.536

41.719

-61.817

95.892

35.485

-60.407

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen

-

8.217

8.217

-

8.489

8.489

-

8.539

8.539

Uitkering Gemeentefonds

-

57.183

57.183

-

59.203

59.203

-

62.265

62.265

Dividenden

-

16

16

-

25

25

-

12

12

Saldo financieringsfunctie

1.527

233

-1.294

1.323

101

-1.222

1.250

112

-1.138

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

1.527

65.648

64.122

1.323

67.818

66.495

1.250

70.928

69.678

Overhead

11.410

2.963

-8.447

13.565

2.850

-10.715

13.610

2.653

-10.957

Heffing VPB

289

-

-289

100

-

-100

100

-

-100

Post onvoorzien

-

-

-

-

-

-

250

-

-250

Totaal saldo van baten en lasten

125.889

112.464

-13.425

104.860

109.538

-6.137

111.101

109.065

-2.036

Toevoeging en onttrekkingen reserves

3.352

16.612

13.260

4.315

7.369

3.054

2.669

2.485

-184

Resultaat

129.241

129.076

-165

109.175

116.907

-3.083

113.770

111.550

-2.220

Incidentele lasten en baten

20.138

19.820

-318

8.120

8.330

210

4.283

4.119

-165

Resultaat structureel

109.103

109.256

153

101.055

108.577

-3.293

109.486

107.432

-2.055