Begroting 2019

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Kapitaalgoederen onderhoud openbaar gebied’ de volgende beheerplannen:

Beheerplan

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Beheren op Niveau (wegen, openbaar groen en openbare verlichting)

Beheren op Niveau

2006

2019 1

Verschillend 2

nee

Groenbeheer

Groenbeleidsnota

2013

2018/2019

Structuur 3

nee

Riolering

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

2018

2023

Normen zoals vastgelegd in de documentatie van RIONED (platform voor rioolzorg)

nee

Sloten en waterlopen

Slootbeheerplan

2012

2020

Normen vanuit het baggerplan van Waterschap Brabantse Delta

nee

Gemeentelijk Afvalbeheer

Gemeentelijk Afvalbeheer Plan

2013

2019

n.v.t.

nee

Parkeerautomaten

Investeringsplan, vervangen in 2013

2013

2023

n.v.t.

nee

  1. 1 Op basis van de weginspectie in 2018 rekenen we de meerjarenraming in 2019 opnieuw door voor de komende 50 jaar. Hier zitten ook andere structuurelementen aan gekoppeld zoals bijvoorbeeld aanzicht, groen, verlichting en meubilair.
  2. 2 Het kwaliteitsniveau is per beheerlocatie vastgesteld, zoals woonwijken, centrum en buitengebied.
  3. 3 De Groenbeleidsnota richt zich op de belangrijke groenstructuren en de kwantiteit van het aanwezige openbaar groen.