Begroting 2019

menu

Risico's

Beleid
In het beleidskader 2018-2021 is bepaald dat de weerstandsratio minimaal 1,1 is.

Inventarisatie
Voor de geïnventariseerde risico's in de begroting 2019 bepalen we een risicoscore. De risicoscore is de kans dat het risico zich voordoet, vermenigvuldigd met het geldgevolg.

Risicoscorekaart
In de kaart leest u hoeveel risico's we hebben van een bepaalde grootte en hoe vaak deze risico's voorkomen:

De 10 grootste risico’s in volgorde zijn:

  1. gelden Interbestuurlijk Programma (IBP). De gelden die we ontvingen na het nieuwe Regeerakkoord voor het oppakken van grote maatschappelijke opgaven verwerkten we in de kadernota. Onbekend is of we hier tegenover nog extra taken moeten uitvoeren die we nu niet voorzien;
  2. wijzigingen in de Algemene uitkering gemeentefonds;
  3. calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen;
  4. vertraging in de ontwikkeling van het gebied Spoorzone Juvenaat;
  5. crisismanagement: kosten door een calamiteit voor rekening van de gemeente;
  6. Haansberg-Oost, mogelijke vertraging in de ontwikkeling;
  7. claims die niet gedekt worden door een verzekering;
  8. integriteit (zowel financieel als imago) waardoor de politiek en het bestuur aan gezag verliezen, proceskosten moeten worden gemaakt en besluiten vertraagd of vernietigd kunnen worden;
  9. gemeenschappelijke Regeling WVS: de daling van het aantal personeelsleden verloopt langzamer dan de afbouw van de middelen die we hiervoor van het Rijk ontvangen;
  10. experimenten in het sociaal domein leveren niet de gewenste vernieuwing om de kosten te beheersen.