Begroting 2019

menu

Reserves

De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2019-2022 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2019.

Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2019 is als volgt:

Stand

Toevoeging

Vermindering

Stand

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

t.l.v. exploitatie

t.g.v. exploitatie

31-12-2019

Algemene reserves

9.794

0

929

8.865

Bestemmingsreserves (dekking)

19.137

0

891

18.246

Bestemmingsreserves (overig)

2.126

250

446

1.931

Reserves Grondbedrijf

9.220

2.379

219

11.380

Totaal reserves

40.277

2.629

2.485

40.421

De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.

We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2019 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.