Begroting 2019

menu

Toelichting financiele ontwikkelingen

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.

Onderwerp

Toelichting

1. Algemene uitkering

Vanuit de meicirculaire 2018 passen we de raming voor 2018 met € 209.000 aan. Het bedrag wat we extra ontvangen bedraagt 1.010.000 en is opgenomen onder programma 1. Van dit bedrag reserveren we 801.000 voor het sociaal domein. Dat bedrag is opgenomen bij programma 3.

2. Subsidie Nieuwe Nobelaer

Volgens het raadsbesluit is de subsidie aan Nieuwe Nobelaer vanaf 1-1-2020 vastgesteld op € 3 miljoen. We indexeren nu de volgende jaren.

3. Streekomroep

Voor het opstarten van de Stichting Streekomroep West-Brabant is een extra bijdrage nodig. Hiervoor gebruiken we de post onvoorzien.

4. Zwembad "De Banakker"

Op 22 mei 2018 namen we het nieuwe zwembad in gebruik. We verwerkten deze omzetting in onze administratie. Om administratieve reden vallen deze financiële aanpassingen in programma 2 en 3. Per saldo zorgt deze aanpassing in 2018 voor een incidenteel voordeel van €248.000. De belangrijkste reden hiervan is dat de rente en afschrijving pas in 2019 volledig optreden.

5. Rijksmiddelen Jeugdzorg *

Wij ontvangen van het Rijk extra geld voor de uitvoering van de Jeugdzorg.

5. Jeugdzorg

Het geld dat we voor de uitvoering van de Jeugdzorg van het Rijk ontvangen zetten we in om de financiële onzekerheden van de Jeugdzorg te betalen.

6. Transformatiefonds*

Gedurende de jaren 2017, 2018 en 2019 namen we jaarlijks € 250.000 in de begroting op voor vernieuwende projecten. Omdat we in 2018 geen ideeën meer van partners verwachten voegen we het overschot over 2017 en 2018 toe aan de reserve sociaal domein.

7. Investeringsimpuls*

Bij de start van het gesloten systeem sociaal domein hielden we rekening met maatregelen om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te maken. Omdat we in 2018 geen investeringen meer voorzien, voegen we het restant toe aan de reserve sociaal domein.

8. Financiering Wvs

In 2018 ontvangen we van het Rijk extra geld voor de financiering van de sociale werkvoorziening. Dit bedrag betalen we door aan het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant.

8. Financiering Wvs (doorbetaling)

In 2018 ontvangen we van het Rijk extra geld voor de financiering van de sociale werkvoorziening. Dit bedrag betalen we door aan het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant.

9. Rijksmiddelen WMO *

Wij ontvangen van het Rijk extra geld voor de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen. We voegen deze toe aan de reserve sociaal domein.

10. Huishoudelijke Ondersteuning, zorg in natura

We passen de tarieven aan voor de Huishoudelijke Ondersteuning (zorg in natura) omdat in de Cao een nieuwe loonschaal is opgenomen. We ontvangen hiervoor in de algemene uitkering extra geld van het Rijk.

11. Wmo huishoudelijke ondersteuning tarieven Persoonsgebonden budget

We passen het beleid voor Huishoudelijke Ondersteuning (persoonsgebonden budget) aan. Vanaf 2019 verhogen we hiervan ook de tarieven. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen we hiervoor extra middelen.

12. Invoering nieuw beleid Huishoudelijke ondersteuning Persoonsgebonden budget*

Voor een zorgvuldige invoering van het nieuwe beleid voor Huishoudelijke Ondersteuning (persoonsgebonden budget) nemen we een bedrag op in de begroting.

13. Huishoudelijke Hulp Toelage*

Ook in 2019 geven we dienstencheques uit. Wij ontvangen hiervoor geld van het Rijk, dat we toevoegden aan de reserve sociaal domein. Vanaf 2019 nemen we deze dienstencheques structureel op in de begroting. Ook worden de dienstencheques voor de gemeente duurder door CAO verhogingen.

14. Begeleiding WMO *

Meer inwoners maken gebruik van de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding (zorg in natura).

15. Persoonsgebonden budget *

We ontvingen van de Sociale Verzekeringsbank de afrekening voor 2017 van de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding en huishoudelijke ondersteuning (persoonsgebonden budget). Voor de volgende jaren passen we de budgetten aan.

16. Eigen bijdrage Wmo *

Door de daling van de inkomsten uit de eigen bijdrage passen we de begroting aan. In het najaar nemen we een besluit over de eigen bijdrage vanaf 2019.

17. Huishoudelijke Ondersteuning *

Om de bezuinigingen van het Rijk op te vangen waren we in 2015 van plan een algemene voorziening te vormen voor de huishoudelijke ondersteuning. Omdat we huishoudelijke ondersteuning alleen als maatwerkvoorziening mogen aanbieden stellen we het budget naar beneden bij.

18. Wmo maatwerkvoorziening

We bevorderen vernieuwende projecten voor de WMO maatwerkvoorziening begeleiding bij onze aanbieders in de regio. Dit geld stellen we beschikbaar uit het transformatiefonds.

18. Wmo maatwerkvoorziening (transformatiefonds sociaal domein)

We bevorderen vernieuwende projecten voor de WMO maatwerkvoorziening begeleiding bij onze aanbieders in de regio. Dit geld stellen we beschikbaar uit het transformatiefonds.

19. Bedrijfsvoeringskosten CJG

De bedrijfsvoeringskosten van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) stonden verantwoord op de kostenplaats van het CJG. We namen het CJG over en daarom voegen we de bedrijfsvoeringskosten nu toe aan de overige gemeentelijke bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit betekent een overheveling van programma 3 naar programma 1.

20. Kwijtscheldingen belastingen

De Belastingsamenwerking West-Brabant voert vanaf 2017 een inhaalactie uit op openstaande vorderingen. Hierdoor vinden meer kwijtscheldingen plaats dan waarmee we in de begroting rekening houden. We verwachten dat vanaf 2019 de achterstand is ingelopen. Daarom passen we de budgetten vanaf 2019 niet aan.

21. Budget statushouders en reïntegratie naar 2019

We ontvingen in 2018 extra geld van het Rijk voor opvang en reïntegratie van statushouders. Dit bedrag hevelen we over naar 2019.

21. Reserve rekeningsaldo (budget statushouders en reïntegratie)

We ontvingen in 2018 extra geld van het Rijk voor opvang en reïntegratie van statushouders. Dit bedrag hevelen we over naar 2019.

22. Project Frequent Intensieve Aanpak *

Het project Frequent Intensieve Aanpak (FIA) van het Werkplein startte later dan gepland. Hierdoor realiseren we niet de verwachte besparing op het BUIG budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Het doel van de frequent intensieve aanpak is het realiseren van extra uitstroom uit de bijstand naar de arbeidsmarkt.

23. Reserve sociaal domein*

Mutatie reserve sociaal domein (zie met * gemarkeerde onderdelen).

24. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.