Begroting 2019

menu

Geprognosticeerde balans 2019

We geven inzicht in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de geprognosticeerde balans 2019, het EMU-saldo en de reserves en voorzieningen. De financiële positie geeft een beeld van hoe financieel gezond de gemeente is.

In onderstaande tabel geven we op basis van de begroting de (vereenvoudigde) balans voor 2019 en de meerjarenraming weer.

(bedragen x € 1.000)

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Materiële vaste activa

120.200

136.100

138.000

134.000

128.000

Financiële vaste activa

4.000

3.400

2.800

2.500

2.100

Vlottende activa

13.700

7.200

5.400

15.000

15.000

Overig

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal activa

137.900

146.700

146.200

151.500

145.100

Vaste passiva (reserves)

39.100

39.300

37.600

37.100

36.800

Voorzieningen

31.900

28.800

26.700

23.300

22.200

Schulden

66.900

78.600

81.900

91.100

86.100

Overig

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal passiva

137.900

146.700

146.200

151.500

145.100