Begroting 2019

menu

Taakstelling bedrijfsvoering

Bij de begroting 2016 spraken we af besparingen te realiseren op de bedrijfsvoering van € 125.000 in 2016, oplopend tot € 250.000 in 2017, € 500.000 in 2018 en € 750.000 in 2019. In 2016 gingen we hiermee aan de slag. De taakstellingen voor de jaren 2016 t/m 2018 hebben we ruimschoots gerealiseerd. Van de taakstelling 2019 realiseerden we ruim € 535.000. Om het bestaande beleid tegen de minimaal gewenste kwaliteitsnormen uit te voeren, is verdere besparing echter niet mogelijk. Het restant boeken we daarom af.

Het college wil realistisch zijn als het gaat om taakstellingen. De taakstellingen dateren van 2016 en er is inmiddels veel veranderd door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving en taken. Het is daarom niet realistisch om deze taakstellingen te behouden. Het voormalige college stelde in de kadernota voor om de niet-realistische taakstellingen af te boeken en het nieuwe college met een schone lei aan de nieuwe periode te laten beginnen. Dit betekent dat we de taakstellingen in de eerste bestuursrapportage 2018 afboekten. Alleen een realistische taakstelling van € 50.000 blijft voor bedrijfsvoering staan.

Noodzakelijke uitbreiding personeel
De gemeenteraad maakte bij de kadernota opmerkingen over de voorstellen voor uitbreiding van het personeel. Op een aantal thema’s (applicatiebeheer, communicatie, contractmanagement afval, riolering, grondbedrijf, bouwen/vergunningen en de griffie) is personeelsuitbreiding nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee. Een deel van deze kosten wordt opgebracht door leges en tarieven. Door de aantrekkende economie, nieuwe taken en ambities vanuit het raadsprogramma is uitbreiding op de genoemde taken noodzakelijk.

Als werkgever waakt het college voor een gezonde organisatie. We letten op de werkdruk van onze medewerkers en voor een realistisch aantal taken dat we aan kunnen met de gewenste kwaliteit. We willen een innovatieve en ondernemende organisatie zijn die de bestuurlijke opgaven uitvoert. Daarbij hoort ook dat we aan de gemeenteraad voorstellen doen voor personele uitbreiding als dat in onze ogen noodzakelijk is.