Begroting 2019

menu

Richtlijnen kaders begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen

In het Beleidskader zijn de beleidsuitgangspunten en doelstellingen vastgelegd over regionale samenwerkingsverbanden. De nota verbonden partijen is een uitwerking hiervan. Deze nota stelde de gemeenteraad op 23 juni 2015 vast. Spelregel 4 van de nota bepaalt dat ‘jaarlijks in november de deelnemers van de gemeenschappelijke regelingen richtlijnen aan de verbonden partij stuurt waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden’.

Hieronder leest u de financiële richtlijnen.

 • Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) biedt een structureel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aan de deelnemers aan.
 • De gehanteerde begrotingsuitgangspunten worden in de begroting 2020 inzichtelijk gemaakt.
 • De begroting 2020 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer.
 • De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
 • De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting zijn opgenomen. Waarbij aandacht is voor:
  • overzicht van incidentele lasten en baten;
  • opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
  • verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van eigen en vreemd vermogen.
 • Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
 • De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten houdt de GR rekening met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten zijn onderbouwd. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing.
 • Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling bruto binnenlands product (BBP) uit de septembercirculaire 2018 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2020 inclusief meerjarenraming.
 • In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

Voor de gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, Voortijdig Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (bureau Leerplicht), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, Regionale Ambulancevoorziening, het Werkvoorzieningschap en het Werkplein nemen we ook beleidsmatige richtlijnen op.