Begroting 2019

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Sportaccommodaties:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

2.329

2.325

2.623

2.041

2.089

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

371

371

371

371

371

Benodigd voor onderhoud

374

73

954

323

168

Stand per 31 december

2.325

2.623

2.041

2.089

2.292

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening inventaris gymlokalen:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

136

100

115

122

128

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

26

26

26

26

26

Benodigd voor onderhoud

63

11

19

20

34

Stand per 31 december

100

115

122

128

119

Uitgaven voor onderhoud sportvoorzieningen

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Klein onderhoud buitensport

421

368

368

368

370

Klein onderhoud inventaris gymlokalen

12

-32

-32

-30

-30

Onderhoud zwembad

Storting voorziening buitensport

371

371

371

371

371

Storting voorziening inventaris gymlokalen

26

26

26

26

26

Storting voorziening zwembad

60

101

101

101

101

Afschrijvingen buitensport

358

360

360

360

360

Afschrijvingen inventaris gymlokalen

7

7

7

Afschrijvingen zwembad

1.290

207

209

211

213

Totaal

2.546

1.408

1.410

1.407

1.411