Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We bestrijden de risico's voor de volksgezondheid. In het bijzonder wat betreft overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol - en drugsgebruik en sociaal isolement.
  • We garanderen een goede afvoer van riool- en hemelwater en beheersing van de grondwaterstand.
  • We zamelen het huishoudelijk afval gescheiden in en pakken het bestrijden van zwerfafval actief aan.
  • We zijn uiterlijk in 2050 energieneutraal door het terugdringen van energieverbruik en faciliteren van hernieuwbare energie.
  • We nemen doeltreffende maatregelen om de nadelige gevolgen van hevige regenval, extreme droogte en hitte te beperken.
  • We beschikken uiterlijk in 2050 over een circulaire economie (hergebruik van afvalstoffen als grondstof).
  • We zorgen voor een gezond en veilig leefklimaat door het voorkomen en/of beperken van overlast (geluid, geur, trilling).