Begroting 2019

menu

Geraamde inkomsten

De begrote opbrengst per belastingsoort van de lokale heffingen is in 2019 € 19.170.000.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Belastingsoort (Bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

Onroerendezaakbelasting

7.960

8.143

8.273

Reinigingsheffingen

3.516

3.805

4.233

Rioolheffingen

4.078

4.028

4.069

Hondenbelasting

223

219

230

Lijkbezorgingsrechten

110

106

107

Precariobelasting

34

40

36

Leges omgevingsvergunningen

1.523

643

867

Overige leges

920

858

665

Marktgelden

40

45

46

Parkeerbelasting

631

628

644

Totaal

19.035

18.515

19.170