Begroting 2019

menu

Werken

Bedrijventerreinen

In regionaal verband maakten we met de provincie afspraken over de bedrijventerreinen. Hergebruik heeft de hoogste prioriteit. De gemeente volgt daarbij de regionale afspraken met de provincie over de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Zolang we via herontwikkeling van bestaand bedrijventerrein aan de vraag kunnen voldoen, hoeven we niet over te gaan tot de aanleg van nieuw bedrijventerrein. Op termijn sluiten we dit niet uit. Samen met een analyse van de verkeersafwikkeling nemen we dat mee in de nieuwe Omgevingsvisie.

Voorraad bedrijventerreinen
Een overzicht van de totale voorraad aan bedrijfskavels bij het Grondbedrijf leest u in het overzicht ’Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2019-2022’. Wanneer we de voorraad bedrijfskavels afzetten tegen de prognose, dan blijkt dat de bestaande voorraad voor kleinschalige bedrijvigheid tot 2020 voldoende is. Grootschalige bedrijven (meer dan een hectare) kunnen we niet meer onderbrengen. Behalve de gemeente hebben ook anderen een beperkt aantal bedrijfskavels in de verkoop. We blijven attent op mogelijkheden om op het bestaande bedrijventerrein (strategisch gelegen) gronden te verwerven die we na herstructurering weer in de markt kunnen zetten.

Detailhandel

Bij detailhandel ligt het accent op het Winkelhart en wijk- en buurtcentra. Samen met vastgoedeigenaren en ondernemers kijken we naar de positie van het Winkelhart en andere centra. We werken aan concrete maatregelen om de leegstand aan te pakken. Ook bestaat de noodzaak om het totale winkelaanbod terug te brengen. In de Omgevingsvisie komen we met voorstellen.

Kantoren

Een groei in de zakelijke dienstverlening in de komende jaren kunnen we opvangen zonder ontwikkeling van nieuwe locaties. De locaties van derden in het gebied Oostpoort bieden nog mogelijkheden. De daadwerkelijke bouw van nieuwe kantoren volgt de ontwikkeling in de markt. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt om daar waar mogelijk het volume te laten krimpen.