Begroting 2019

menu

Renteschema

Het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de aanbeveling om onderstaand renteschema op te nemen.

(bedragen x € 1.000)

begroot 2019

1. De externe rentelasten over korte en lange financiering

1.349

2. Rentelasten verwacht financieringstekort

40

3. De externe rentebaten

-62

Saldo rentelasten en rentebaten

1.327

4. De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-233

5. De rente van projectfinancieringen die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

-233

Aan taakvelden toe te rekenen rente

1.094

6. Rente over eigen vermogen

-

7. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

8. Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.094

9. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-1.229

10. Renteresultaat op het taakveld treasury

-135

Uit dit schema valt het volgende op te maken:

1. de totale rentelasten over de huidige leningen bedragen € 1.349.000.;

2. om in 2019 alle uitgaven te kunnen betalen verwachten we te moeten lenen. De rentelasten hiervan begroten we op € 40.000;

3. de totale rentebaten begroten we op € 62.000. De netto rentelast bedraagt daardoor € 1.327.000;

4. we rekenen € 233.000 toe aan de grondexploitaties (1,70% over een boekwaarde van € 13.720.000);

8. de netto rentelast bedraagt € 1.094.000. De boekwaarde van de activa bedraagt € 123.900.000. De omslagrente is daarmee 0,89%. We ronden deze af op 1,0%;

9. aan overige activa rekenen we € 1.229.000 toe (1,0% over een boekwaarde van € 122.900.000);

10. het renteresultaat bedraagt € 135.000 (het verschil tussen de 1,0% en 0,89%). Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo.