Begroting 2019

menu

Risico's

De financiële bedrijfsvoering van het Grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe binnen het Grondbedrijf opvangen. In de onderstaande tabel geven we aan:

  • wat het actuele risicoprofiel is van de complexen;
  • wat het noodzakelijke weerstandsvermogen moet zijn op basis van de risicoberekening;
  • de verwachte exploitatieresultaten;
  • het aantal m² grond die in eigendom zijn.

(bedragen x € 1.000)

risicoprofiel 1-1-2019

Bruto benodigd weerstandsvermogen

Prognose resultaat

voorraad gronden m²

Grondexploitaties

17.220

6.030

3.610

423.850

Uit het overzicht van onze reserves blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s’ toereikend is.

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s leest u in het overzicht ‘Risico’s grondexploitaties per 1 januari 2019’. Daarin staat ook een totale berekening van het weerstandsvermogen dat nodig is.

Het is van belang om tegenvallende gronduitgiften en de vennootschapsbelasting op te blijven vangen binnen de beschikbare middelen van het grondbedrijf. We volgen de ontwikkelingen daarom nauwlettend.