Begroting 2019

menu

Algemeen

Bij de programma's beschrijven we de beleidsvoornemens en de financiële middelen die daarbij horen. Deze begroting bevat ook een financieel deel. In dit onderdeel lichten we deze financiële begroting toe. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn hiervoor eisen gesteld. Verder geven we inzicht in de financiële positie (balans) van de gemeente. Aan de hand van de meerjarenraming geven we inzicht in de uitgangspunten en het verloop van het meerjarig begrotingssaldo.