Begroting 2019

menu

Hoofdlijnen

We vatten de tweede bestuursrapportage 2018 en begroting 2019 voor u samen. Op de pagina “van kadernota naar begroting” leest u de financiële aanpassingen die we doorvoerden na de kadernota 2019-2022.

Op de andere pagina’s gaan we in op de reserves, de taakstellingen en het structurele begrotingsevenwicht.