Begroting 2019

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

Beheren op Niveau

Vanuit de voorziening Beheren op Niveau (BON) financieren we het jaarlijks lang cyclisch onderhoud (renovatie). Het gaat hierbij om het lang cyclisch onderhoud aan:

  • verhardingen (wegen, voet- en fietspaden)
  • openbaar groen
  • openbare Verlichting
  • verkeersRegelInstallatie (VRI)
  • straatmeubilair
  • speeltoestellen
  • slootbeheer
  • Westpolderplas

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau:

Beheren op Niveau (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

12.052

10.014

9.292

8.570

7.848

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

4.482

3.600

3.600

3.600

3.600

Benodigd voor onderhoud

6.520

4.322

4.322

4.322

4.322

Stand per 31 december

10.014

9.292

8.570

7.848

7.126

Exploitatiekosten:

In onderstaande tabel leest u de opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten van het kort cyclisch onderhoud (zoals maaien en kleine reparaties). Voor het totaaloverzicht nemen we ook de jaarlijkse storting in de voorziening op.

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Klein onderhoud wegen

714

872

916

958

941

Klein onderhoud groen

2.421

2.392

2.424

2.463

2.515

Klein onderhoud verlichting

321

248

255

262

271

Klein onderhoud sloten en waterlopen

92

92

92

93

95

Storting voorziening BON

4.482

3.600

3.600

3.600

3.600

Overige stortingen

41

41

41

41

41

Afschrijvingen

45

113

289

292

281

Totaal

8.115

7.358

7.617

7.710

7.744

Riolering

In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) berekenden we ook de kosten en dekkingsmiddelen voor riolering. Om gedurende een langere periode een stabiel tarief voor onze inwoners te hebben werken we met een voorziening ’riolering’.

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de riolering:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Klein onderhoud

1.138

1.365

1.551

1.614

1.688

Afschrijvingen

1.013

1.090

1.173

1.158

1.169

Totaal

2.151

2.456

2.724

2.771

2.857

Collectieve afvalcontainers

Voor het inzamelen van het huishoudelijk afval (rest en papier) plaatsen we bij appartementcomplexen ondergrondse collectieve afvalcontainers. Als dit niet gaat, plaatsen we bovengrondse containers. Daarnaast zamelen we een aantal afvalstromen (glas, kunststof, textiel en blik) centraal in via (ondergrondse) collectieve afvalcontainers in de wijk. Ook staan er op diverse plaatsen collectieve afvalcontainers voor incontinentiemateriaal.

De kosten nemen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor afvalcontainers:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Klein onderhoud

9

8

8

9

9

Groot onderhoud

Afschrijvingen

170

170

138

138

138

Totaal

179

179

147

147

147

Parkeermeters

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor parkeermeters:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Klein onderhoud

287

316

321

324

330

Afschrijvingen

61

100

100

100

40

Totaal

348

416

421

425

370