Begroting 2019

menu

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
In de tabel leest u de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft:

weerstandscapaciteit

Prognose saldo rekening 2018

-3.083.000

Algemene risicoreserve (*)

7.600.000

Reserve exploitatierisico’s

6.100.000

Onbenutte belastingcapaciteit

3.000.000

Post onvoorzien

250.000

Stille reserves

p.m.

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

13.867.000

(*) Uitgangspunt voor de bepaling van dit bedrag is de stand van de reserve bij het opstellen van de begroting 2019 minus de claims die op deze reserve rusten.

Benodigde weerstandscapaciteit
We voerden een risicosimulatie uit. Uit deze simulatie volgt dat het 90% zeker is dat we alle risico’s kunnen opvangen met een bedrag van € 8.442.000. Dit bedrag is daarom de benodigde weerstandscapaciteit.

Ratio van het weerstandsvermogen
De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de risicosimulatie is de ratio 1,6.

Ratio van het weerstandsvermogen zonder onbenutte belastingcapaciteit
Bij de berekening van de weerstandscapaciteit houden we rekening met de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de mogelijkheden die de gemeente heeft om binnen de wettelijke grenzen de belastingopbrengsten te verhogen. Dit is in strijd met de doelstelling om te behoren tot de vijf goedkoopste gemeenten van West-Brabant en heeft direct gevolgen voor onze inwoners en bedrijven.

De onbenutte belastingcapaciteit is berekend op € 3.000.000. Wanneer we de onbenutte belastingcapaciteit bij de berekening buiten beschouwing laten is de ratio 1,3.

Bij de jaarrekening 2017 bedroeg de weerstandsratio 2,3.
In het Beleidskader 2018-2021 is bepaald dat de ratio minimaal 1,1 moet zijn.

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende