Begroting 2019

menu

Structureel evenwicht meerjarenbegroting

Voor een structureel evenwicht in de begroting is het inzicht in de incidentele lasten en baten noodzakelijk. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen. Lasten en baten zijn structureel als deze jaarlijks in de begroting worden opgenomen (3 jaar of langer). Korter dan 3 jaar is in principe incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).

In de overzichten van de 'incidentele baten en lasten per programma’ leggen we uit welke incidentele lasten en baten we opnemen in de begroting.

Het structureel resultaat ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Saldo meerjarenbegroting

-2.220

-1.344

-697

1.398

Saldo incidentele baten en lasten
(positieve bedragen betekent per saldo hogere incidentele lasten dan baten)

165

-9

172

-215

Resultaat structureel

-2.055

-1.353

-525

1.183

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in de begroting 2019 meer incidentele lasten dan incidentele baten zijn opgenomen. Daardoor is het structurele resultaat minder negatief.

De provincie geeft in de richtlijnen aan dat de gemeente in aanmerking komt voor het normale toezicht wanneer de begroting 2019 structureel in evenwicht of positief is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2022 wordt bereikt. Dit wordt repressief toezicht genoemd.

De begroting 2019 is niet in evenwicht, maar het jaar 2022 is dat wel. We verwachten dat we met het aanbieden van deze begroting voldoen aan de eis van de provincie.