Begroting 2019

menu

Reserve sociaal domein

In 2013 besloot de gemeenteraad in de aanloop naar de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Participatiewet) een reserve sociaal domein te vormen van € 3 miljoen voor drie jaar. In 2015 besloot de gemeenteraad om de bestemming van de reserve sociaal domein te verruimen met ook de bestaande taken van de Wmo (huishoudelijke ondersteuning, woon- en vervoersvoorzieningen) en het minimabeleid. Tegelijkertijd werd de looptijd van de reserve verlengt tot eind 2020. De gemeenteraad besloot het zogenaamde ‘gesloten systeem’ te hanteren: het beschikbare budget voor beschreven kostenplaatsen is het uitgangspunt voor het sociaal domein. Tekorten en overschotten binnen deze kostenplaatsen verrekenen we met de reserve sociaal domein.

Stand reserve sociaal domein MET gesloten systeem

Na verwerking van alle mutaties zag het verloop van de reserve sociaal domein er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Stand 1 januari

1.789

277

-803

-1.426

-1.808

Stortingen en onttrekkingen

-1.512

-1.080

-623

-382

-344

Stand 31 december

277

-803

-1.426

-1.808

-2.152

Het is niet toegestaan dat een reserve negatief wordt. Actie is daarom noodzakelijk. Dat is de reden waarom we de begroting 2019 aanbieden zonder een gesloten systeem van het sociaal domein. Dit betekent dat we de begrote stortingen en onttrekkingen vanaf 2019 corrigeren. We verrekenen niets meer met de reserve. De argumenten voor het beëindigen van het gesloten systeem zijn:

  • vanaf 2019 wordt de reserve negatief. Negatieve reserves zijn niet toegestaan;
  • vanaf 2019 vervallen de integratie-uitkeringen sociaal domein. Hierdoor maken deze middelen integraal onderdeel uit van het gemeentefonds. Het is niet meer mogelijk om te herleiden welke middelen bestemd zijn voor het sociaal domein;
  • de provincie is zeer kritisch over ons gesloten systeem gekoppeld aan een reserve. Zij adviseren om de uitgaven van het sociaal domein onderdeel te laten uitmaken van een integrale afweging, samen met de andere gemeentelijke taken.