Begroting 2019

menu

Beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) verplicht gemeenten een aantal beleidsindicatoren in de programma's op te nemen. Met deze indicatoren kunnen raadsleden zich een beeld kunnen vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten.

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard een speciale ‘tegel’ Besluit Begroting en Verantwoording. Wanneer u kiest voor 'Etten-Leur' vindt u de hieronder vermelde indicatoren daar terug. De peildatum van deze indicatoren is 25 september 2018. We vergelijken met Nederlandse gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners.

Indicator

waarde

eenheid

Woonlasten eenpersoonshuishouden

2018

Etten-Leur

619

euro

2018

Nederland

660

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2018

Etten-Leur

647

euro

2018

Nederland

735

WOZ-waarde woningen

2017

Etten-Leur

231

euro x 1.000

2017

Nederland

216

Nieuwbouw woningen

2016

Etten-Leur

5,2

per 1.000 woningen

2016

Nederland

6,6

Fijn huishoudelijk restafval

2016

Etten-Leur

112

kg per inwoner

2016

Nederland

165

Hernieuwbare elektriciteit

2016

Etten-Leur

16,3

%

2016

Nederland

-

Misdrijven

Winkeldiefstal

2017

Etten-Leur

0,9

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

1,0

Diefstal uit woning

2017

Etten-Leur

2,2

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

2,3

Geweldsmisdrijven

2017

Etten-Leur

4,9

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

3,6

Vernieling en beschadiging

2017

Etten-Leur

5,7

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

4,0

Verwijzingen Halt

2017

Etten-Leur

227,0

per 10.000 inwoners

2017

Nederland

115,0

Jongeren met delict voor rechter

2015

Etten-Leur

1,14

%

2015

Nederland

1,06

Indicator

waarde

eenheid

Demografische druk

2018

Etten-Leur

73,7

%

2018

Nederland

77,4

Niet-sporters

2016

Etten-Leur

46,0

%

2016

Nederland

49,1

Banen

2017

Etten-Leur

770,0

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

678,0

tussen 15-64 jaar

Vestigingen

2017

Etten-Leur

119,3

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

137,0

tussen 15-64 jaar

Netto arbeidsparticipatie

2017

Etten-Leur

67,7

%

2017

Nederland

67,5

Functiemenging

2017

Etten-Leur

53,3

%

2017

Nederland

49,4

Indicator

waarde

eenheid

Bijstandsuitkeringen

2017

Etten-Leur

28,1

per 1.000 inwoners van

2017

Nederland

26,9

18 jaar en ouder

Aantal re-integratievoorzieningen

2017

Etten-Leur

12,0

per 1.000 inwoners van

2017

Nederland

25,3

tussen 15-65 jaar

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

2017

Etten-Leur

57,0

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

51,0

Achterstand onder jeugd

% kinderen in armoede

2015

Etten-Leur

5,1

%

2015

Nederland

4,3

% jeugdwerkloosheid

2015

Etten-Leur

1,26

%

2015

Nederland

1,21

% Voortijdige schoolverlaters

2016

Etten-Leur

1,5

% niet gemeten door WSJG

2016

Nederland

1,3

Absoluut verzuim

2017

Etten-Leur

3,31

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

1,20

tussen 5-18 jaar

Relatief verzuim

2017

Etten-Leur

29,45

per 1.000 inwoners

2017

Nederland

23,50

tussen 5-18 jaar

Jongeren met jeugdhulp

2017

Etten-Leur

10,4

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

Nederland

9,3

Jongeren met jeugdreclassering

2017

Etten-Leur

0,5

%

2017

Nederland

0,3

Jongeren met jeugdbescherming

2017

Etten-Leur

0,8

%

2017

Nederland

1,0

Overige verplichte indicatoren

waarde

eenheid

Formatie Fte

2018

Etten-Leur

6,3

per 1.000 inwoners

Bezetting Fte

2018

Etten-Leur

6,2

per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

2019

Etten-Leur

599

euro per inwoner

Externe inhuur

2017

Etten-Leur

8,9

kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

2019

Etten-Leur

12,3

kosten overhead als % van