Begroting 2019

menu

Voorzieningen

De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2019-2022 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2019.

Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2019 is als volgt:

Stand

Toevoeging

Aanwending

Stand

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

t.l.v. exploitatie

of vrijval

31-12-2019

Onderhoudsvoorzieningen

15.779

4.744

6.403

14.120

Overige voorzieningen

12.420

887

1.565

11.742

Voorziening Grondbedrijf

4.410

0

560

3.850

Totaal voorzieningen

32.609

5.631

8.528

29.713

De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.

We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2019 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.