Begroting 2019

menu

Begroting 2019

Hieronder leest u de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening:

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

0. Bestuur en ondersteuning

4

4

4

4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

4

4

4

4

5. Sport, cultuur en recreatie

3.570

3.309

3.354

3.401

6. Sociaal domein

2.041

2.043

1.784

1.784

7. Volksgezondheid en milieu

317

317

317

317

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2

2

2

2

Totaal

5.938

5.679

5.465

5.512