Begroting 2019

menu

Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2018 Leven

Jeugdzorg
De middelen voor de Jeugdzorg zorg in natura bestaan uit drie onderdelen: laagcomplex, hoogcomplex en woonzorg arrangementen. Vooral voor de hoogcomplex en woonzorg arrangementen zijn de uitgaven onzeker. Deze onzekerheden kunnen leiden tot een tekort op de middelen voor Jeugdzorg. In 2018 ontvangen wij extra geld van het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Dit geld zetten we in om de financiële onzekerheden in de Jeugdzorg te betalen.

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor 2017 en 2018 stelden we de eigen bijdrage van de cliënt voor de maatwerkvoorziening begeleiding op € 0. De gemeenteraad beslist op een later tijdstip of we deze eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding ook in 2019 op € 0 houden.

Het Rijk besloot om met ingang van 1 januari 2019 het zogenaamde abonnementstarief in te voeren. Dit abonnementstarief houdt in dat iedere cliënt een eigen bijdrage betaalt van € 17,50 per vier weken. Dit bedrag staat los van het aantal Wmo-voorzieningen en het inkomen dat de cliënt heeft. De invoering van dit abonnementstarief betekent dat onze inkomsten uit eigen bijdragen dalen. Hiervoor krijgen we extra geld van het Rijk. Het is mogelijk dat door de invoering van het abonnementstarief meer inwoners gebruik gaan maken van Wmo-voorzieningen. Hiervoor krijgen we van het Rijk geen extra geld.

Los van deze ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren een trend dat de inkomsten uit de eigen bijdragen dalen. We verwerken deze trend in de begroting.

Huishoudelijke ondersteuning
In 2018 bereikten de vakbonden en aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een akkoord om de sector aantrekkelijker te maken. Hierdoor is een extra loonschaal ingevoegd in de CAO en een salarisverhoging van 4%. De tarieven voor de huishoudelijke ondersteuning zorg in natura, die wij met de aanbieders hebben afgesproken, stijgen hierdoor fors. We nemen hiervoor extra budget op in de begroting. De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning persoonsgebonden budget stijgen hierdoor ook.

Het beleid voor huishoudelijke ondersteuning persoonsgebonden budget passen we ook aan. We moeten hiervoor in gesprek met nagenoeg alle cliënten die huishoudelijke ondersteuning krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget. Hiervoor nemen we eenmalig geld op in de begroting.

De taakstelling op de huishoudelijke ondersteuning boeken we vanaf 2019 volledig af. Om de bezuinigingen van het Rijk op te vangen waren we in 2015 van plan om van de maatwerkvoorziening een algemene voorziening te maken. Volgens de rechtspraak van de afgelopen jaren is dit niet toegestaan.