Begroting 2019

menu

Investeringen 2018

Begin 2018 was er een totaalbedrag van ruim € 51 miljoen voor investeringen beschikbaar. We verwachten hier in 2018 ruim € 20 miljoen van uit te geven, zodat er eind 2018 nog € 31 miljoen over is.

investeringen

nog

(bedragen x € 1.000)

beschikbaar

Nieuwe Nobelaer

13.200

Vervanging riolering (met name VGRP)

9.500

Herontwikkeling Stationsomgeving

3.100

Aanpassingen stadskantoor

2.400

overige investeringen

2.800

31.000

Een groot gedeelte van deze investeringen heeft een lange doorlooptijd. We geven dat geld pas in 2019 en later uit.

In onze financiële verordening zijn de afschrijvingstermijnen voor investeringen opgenomen. Die termijnen gebruikten we bij het opstellen van het Investeringsplan 2019-2022.