Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We voldoen op 1 januari 2021 aan de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet.
  • We beschikken over integraal strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving als basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma's.
  • We bieden ruimte voor initiatieven en innovatieve ideeën voor (her)gebruik van panden of (her)ontwikkeling van terreinen, mits passend in de omgeving.
  • Ter bevordering van eenduidigheid van beleid en regels werken we samen met buurgemeenten.
  • We beschikken over voldoende aanbod van bouwgrond voor woningbouw en bedrijfsvestiging.
  • We voegen in de periode 2018-2022 minstens 800 woningen aan de woningvoorraad toe.
  • We zorgen voor een gedifferentieerd nieuwbouwprogramma voor woningen, gericht op het verbreden van het totale woningaanbod, de doorstroming en in het bijzonder op het verbeteren van de slaagkansen voor jongeren en ouderen.
  • We garanderen dat nieuw te bouwen woningen in de sociale huur, goedkope koop en middeldure huurwoningen voor langere tijd betaalbaar blijven en beschikbaar zijn voor huishoudens die gelet op hun inkomen daarvoor in aanmerking komen.