Begroting 2019

menu

Financiële ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo programma voor 2e berap 2018

52.730

54.593

56.071

57.488

59.003

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2018 - Begroting 2019

1. Inzet post onvoorzien voor Streekomroep

Voor het opstarten van de Stichting Streekomroep West-Brabant is een extra bijdrage nodig. Hiervoor gebruiken we de post onvoorzien.

52

0

0

0

0

2. Implementatie nieuw beleid Huishoudelijke ondersteuning

Voor een zorgvuldige invoering van het nieuwe beleid voor Huishoudelijke Ondersteuning (persoonsgebonden budget) nemen we een bedrag op in de begroting. Hiervoor hevelen we dit bedrag over naar programma 3.

61

0

0

0

0

3. Bedrijfsvoeringskosten CJG

De bedrijfsvoeringskosten van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) stonden verantwoord op het budget van het CJG. We namen het CJG over en daarom voegen we de bedrijfsvoeringskosten nu toe aan de overige gemeentelijke bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit betekent een overheveling van programma 3 naar programma 1.

-124

-125

-128

-130

-133

4. Vacature raadsadviseur

De functie van raadsadviseur vulden we later in.

22

0

0

0

0

5. Bestuurswijzigingen

Bij het opstellen van de begroting voor 2018 was niet voorzien dat vier leden van het college (burgemeester en twee wethouders) en de gemeentesecretaris/directeur in de loop van 2018 hun functie zouden neerleggen. De kosten voor de afscheids- en welkomstrecepties maakten we in 2018. Voor de kennismaking met de nieuwe gemeentesecretaris en het afscheid van een wethouder nemen we in 2019 extra kosten op.

-48

-20

0

0

0

6. Wachtgeld wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen namen we afscheid van twee wethouders. Hierdoor onstond een wachtgeldverplichting.

-58

0

0

0

0

7. Vacature gemeentesecretaris

Op 31 augustus namen we afscheid van de gemeentesecretaris. We verwachten dat de nieuwe gemeentesecretaris start op 1 december 2018.

35

0

0

0

0

8. Voorziening APPA

RAET berekende voor ons de hoogte van de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).

-68

0

0

0

0

9. Inventarisatie nieuw beleidskader

In 2021 starten we met een inventarisatie voor een nieuw beleidskader.

0

0

0

-40

0

10. Ambitie dienstverlening

In 2018 startten we diverse nieuwe projecten (onder andere parkeervergunningen). We ronden deze projecten in 2019 af. Hierdoor verschuiven de kosten een jaar .

-14

14

0

0

0

10. Reserve ambitie dienstverlening

We onttrekken meer aan de reserve ambitie dienstverlening door de hogere kosten in 2018.

14

-14

0

0

0

11. Dienstverlening derden

Bij de dienstverlening aan derden houden we rekening met een risico opslag voor onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld vervanging bij ziekte). We maken de inschatting dat deze risico's zich beperkt voordoen in 2018.

61

0

0

0

0

12. Waarderen naar oppervlakte

Voor de WOZ gaan we over op waarderen naar gebruiksoppervlakte. Samen met de Belastingsamenwerking West-Brabant maken we hiervoor incidentele kosten. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in 2019.

-12

-110

-67

-23

0

13. Onroerendezaakbelasting (OZB)

De leegstand bij niet-woningen is lager dan begroot. Ook is de waardeontwikkeling bij woningen hoger dan het gehanteerde uitgangspunt bij de belastingverordeningen.

85

0

0

0

0

14. Post onvoorzien

Het restant van de post onvoorzien zetten we in voor de dekking van het negatieve saldo van deze tweede bestuursrapportage.

198

0

0

0

0

15. Voorziening dubieuze debiteuren

Op basis van het huidige debiteurenbestand actualiseerden we de voorziening dubieuze debiteuren. Om de voorziening op peil te houden storten we € 70.000 extra in deze voorziening.

-70

0

0

0

0

16. Algemene uitkering (meicirculaire)

Vanuit de meicirculaire 2018 passen we de raming voor 2018 met € 209.000 aan. Het bedrag wat we extra ontvangen bedraagt 1.010.000 en is opgenomen onder programma 1. Van dit bedrag reserveren we 801.000 voor het sociaal domein. Dat bedrag is opgenomen bij programma 3.

1.010

939

825

767

398

17. Algemene uitkering (septembercirculaire)

De uitkering uit het gemeentefonds is lager. Dit komt vooral doordat het rijk minder uitgeeft.

-529

-198

-57

-168

-107

18. Personeelskosten

Door een aantrekkende arbeidsmarkt is een aantal vacatures lastig in te vullen. Hierdoor vullen we vacatures later in.

100

0

0

0

0

19. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

90

-115

-105

-108

-115

Totaal wijzigingen

805

371

468

298

43

Saldo programma na 2e berap 2018

53.535

54.964

56.539

57.786

59.046