Begroting 2019

menu

Beleid en ontwikkelingen

Lokale heffingen
De tarieven van alle lokale heffingen passen we jaarlijks op basis van de kadernota aan. Voor de tariefstijging van alle belastingen gaan we uit van de door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’. Voor deze begroting is dat 1,6%.

Omdat de weekmarkt een maatschappelijke en sociale functie heeft streven we hierbij niet naar 100% kostendekkendheid.

Leges
Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de loonkosten. Dit omdat het grootste deel van de legeskosten bestaat uit loonkosten. We baseren ons op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs overheidconsumptie, beloning werknemers’. Op basis van deze aannames bedraagt de indexering van de totale personeelslasten voor 2019 3,6%.

Kwijtschelding
Onder bepaalde voorwaarden verlenen we kwijtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm.